Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
5 juli 2019
 

Vier op de tien zzp’ers hebben geen voorziening arbeidsongeschiktheid

 
 

Zzp'er heeft vooral om financiële redenen geen verzekering

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS.
In het recent afgesloten akkoord tussen kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat er voor zelfstandigen een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen. In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan 5.500 zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Ook is hun gevraagd wat de redenen zijn om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.
Begin 2019 gaven ruim vier op de tien zelfstandig ondernemers zonder personeel aan geen enkele voorziening te hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij hebben geen verzekering voor het werk als zelfstandige, zij participeren niet in een broodfonds en kunnen ook niet terugvallen op spaargeld, beleggingen of op het vermogen dat zit in hun bedrijf of eigen woning.

Vooral lage inkomens zonder voorziening
Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat geen voorziening heeft, verschilt naar inkomenspositie. Worden alle personen met een persoonlijk inkomen ingedeeld in vijf inkomensgroepen, dan blijkt dat minder dan een kwart van de zelfstandig ondernemers in de groep met de hoogste inkomens geen voorziening heeft. Van de zelfstandig ondernemers in de groep met de laagste inkomens heeft 65 procent geen voorziening.

Terugvallen op spaargeld of beleggingen
Voor werknemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering de belangrijkste voorziening om het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid af te dekken. Voor hen is deze verzekering verplicht, de premie wordt ingehouden op het loon. Zelfstandigen kunnen vrijwillig een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten. Volgens recent gepubliceerde cijfers uit het Integraal inkomens- en vermogensonderzoek van het CBS betaalde in 2017 krap een op de vijf zzp’ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Vaker dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden spaargeld of beleggingen genoemd als voorziening bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Bijna een derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel denkt daarop te kunnen terugvallen. Een op de tien verwacht het risico af te kunnen dekken met de waarde van de eigen woning. Daarnaast zijn er relatief kleine groepen zelfstandig ondernemers die de waarde van het eigen bedrijf of deelname aan een broodfonds als voorziening noemen.

Vooral om financiële redenen geen verzekering
Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, noemen daarvoor vooral financiële redenen: 46 procent geeft aan dat de kosten van zo’n verzekering niet opwegen tegen de baten, 37 procent zegt de kosten voor een verzekering niet te kunnen betalen. Ruim een vijfde van alle onverzekerden geeft aan het financiële risico zelf te kunnen dragen. Deze reden wordt vaker genoemd naarmate de ondervraagden dichter bij de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Daarnaast kan een vijfde terugvallen op het inkomen van de partner. Onder deze groep zijn relatief veel vrouwen. Een kleine groep zegt niet te worden geaccepteerd bij een verzekering vanwege leeftijd of gezondheid. 55-plussers noemen relatief vaak (veertien procent) deze afwijzingsgrond.

Vaker iets geregeld voor het pensioen
Zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben vaker een voorziening voor pensioen dan voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Iets minder dan de helft (45 procent) van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is aangesloten bij een pensioenfonds omdat ze als werknemer pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Daarnaast is zeven procent via het huidige werk als zelfstandige aangesloten bij een pensioenfonds.
Ook spaargeld of beleggingen (43 procent) en de waarde van de eigen woning (33 procent) worden als pensioenvoorziening genoemd.
Bijna een op de vijf zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt niets te hebben geregeld voor het pensioen. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft geeft dat aan. Andere redenen zijn dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (31 procent) of dat het pensioen nog ver weg is (twintig procent).
 

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
peter zzpboekhouder  |   | 
8-07-2019
 | 
09:51 uur
Nederland telt zo’n 1,2 miljoen zzp’ers. En verzekeraars zien uiteraard brood in de niche.

Zeker als blijkt dat vele zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

De zzp’er wordt door deze partijen – net als door enkele verzekeraars- angst aangepraat. Deze politici en de verzekeraars zegt de grote groep onverzekerden als een gevaar voor de samenleving te zien….

De vraag vanuit Den Haag zou moeten zijn, waarom sluiten de zzp’ers deze AOV niet af?
Een oude aflevering van Tros Radar zegt genoeg.
Net zoals een pensioenfonds geen zekerheid geeft over de uitkering, kan de AOV dat ook niet.

De premies zijn vaak hoog, en de verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent. ..Is er wel sprake van controle technische functiescheidingen?

Bovendien zijn de premies hoog en is er twijfel op volledige uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

En wat als je maar veertig procent arbeidsongeschikt wordt verklaard en je dan alsnog tijdens je ziekte de AOV-premie moet doorbetalen?

En wat als de AOV maar uitkeert tot je zestigste jaar en je nog zes/zeven jaar zelf dient op te hoesten voordat je recht hebt op AOW/pensioen? Want na je zestigste jaar nog een AOV-uitkering krijgen is eerder uitzondering dan regel.

Basisvoorziening

ZZP Nederland streeft naar de opname van een soort basisvoorziening in het principeakkoord. In zo’n voorziening zouden alle werkenden meebetalen, wat de AOV-premie structureel laag en betaalbaar houdt.

Bij de basisvoorziening is er volledige acceptatie en kunnen zelfstandigen zich individueel, vrijwillig en naar eigen inzicht (bij) verzekeren. De basisvoorziening keert een (basis)inkomen uit bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.

WAZ

Deze basisvoorziening komt wellicht in de buurt van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) die was tussen 1998 en
1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering.

Zij gaf de zzp’er het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon als een zzp’er arbeidsongeschikt werd. De WAZ werd in 2014 gestopt.
Wat er met het overgebleven geld dat in de pot zat is gebeurt, is onduidelijk….

Eigen risico

Waar de werknemer bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid recht heeft op ziekengeld van de Wet Langdurig Zieken en na verloop van tijd recht heeft op de WAO, moet de zzp’er het risico van arbeidsongeschiktheid zelf dichten of het risico op de koop toenemen.


Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken