Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 oktober 2016
 

Nieuwe arbowet jaagt werkgevers op kosten

 
 

De Tweede Kamer is op 13 september akkoord gegaan met een aantal belangrijke wijzigingen van de Arbowet. Uit onderzoek van HR Navigator onder arbodiensten blijkt dat 62 procent de veranderingen goed tot zeer goed vinden voor werkend Nederland.

Er komt meer aandacht voor preventie, de medewerker krijgt meer rechten en de medezeggenschap krijgt een stevigere vinger in de pap. Nog niet iedereen heeft dit vertaald naar concrete dienstverlening, maar daar wordt hard aan gewerkt. Wat al wel duidelijk uit het onderzoek blijkt: de kosten voor de werkgevers zullen komend jaar fors  stijgen.
Kort na goedkeuring van de wetswijziging door de Tweede Kamer ondervroeg HR Navigator, die via Arbokiezer jaarlijks meer dan 500 werkgevers ondersteunt bij het vinden van een nieuwe arbodienst, meer dan 40 arbodiensten naar hun mening over de voorgestelde wijziging en of zij al aan de nieuwe wetgeving voldoen. Na akkoord in de Eerste Kamer in november zal de wet per 1 januari 2017 in gaan.
 
Omzetstijging arbodiensten
Een van de vragen in het onderzoek is welke financiële gevolgen de nieuwe Arbowet heeft voor de arbocontracten. Ruim 70 procent van de arbodiensten gaf aan te verwachten dat de gemiddelde arbokosten per medewerker met meer dan vijf procent gaan stijgen. Negentien procent verwacht zelfs een stijging van meer dan tien procent. Met de verruiming van de verplichte arbotaken en een breder standaardcontract is een kostenstijging natuurlijk niet zo raar. Misschien is de inschatting van de arbodiensten nog wel aan de voorzichtige kant.

Second opinion wel echt onafhankelijk?
Medewerkers krijgen het recht om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. Bij ruim 70 procent van de respondenten wordt hiervoor een zelfstandige bedrijfsarts ingeschakeld, achttien procent organiseert dit met een collega-arbodienst. 53 procent van de aanbieders geeft aan voor de second opinion een collega-bedrijfsarts binnen de eigen arbodienst in te zetten. Vooral dit laatste is curieus, vindt Marco de Zeeuw, adviseur van HR Navigator. "Een second opinion moet worden uitgevoerd door een volstrekt onafhankelijke bedrijfsarts, is dit wel gewaarborgd bij een collega-bedrijfsarts?"

Beroepsziekten nu vaak niet gemeld
Omdat beroepsziekten nu vaak niet worden gemeld, heeft de wetgever dit aangepast in de nieuwe Arbowet. In de arbo-overeenkomst met de werkgever dient duidelijk vermeld te zijn dat de  bedrijfsarts zich toelegt op het opsporen en onderkennen van beroepsziekten. Dat die wettelijke verplichting er niet voor niets komt, blijkt wel uit het onderzoek: maar liefst 56 procent van de arbodiensten blijkt dit nog niet expliciet in het contract te hebben opgenomen.

Aandacht voor preventie
De bedrijfsarts of arbodienst krijgt een grotere rol in de aandacht voor preventie. Hoe gaan arbodiensten ervoor zorgen dat zij hieraan in de praktijk voldoende aandacht geven? Het onderzoek laat grote verschillen zien tussen de aanpak van (gecertificeerde) arbodiensten en de verzuimdienstverleners. Bij met name de niet gecertificeerde arbodiensten waarbij de casemanager de liaison tussen werkgever en bedrijfsarts is, zien we dat men meer moeite heeft met de uitbreiding richting preventieve taken. De bedrijfsarts wordt bij hen vaak pas ingezet als een verzuimdossier daarom vraagt.
Een richtinggevend instrument om preventieve inzet te bepalen is een digitale vragenlijst onder alle medewerkers. De uitkomsten worden vervolgens door een A&O-deskundige, een arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts of een (register-)casemanager beoordeeld om daarna gericht aan de slag te kunnen gaan met preventieve maatregelen.
Andere respondenten vertalen de input uit de spreekkamer naar organisatieniveau om dit (anoniem) in het Sociaal Medisch Team in te brengen. "Onze bedrijfsartsen worden geïnstrueerd dit punt aantoonbaar op te pakken. We gaan hierop ook intern auditeren," laat een aanbieder weten. "Er zijn dus zeker arbodiensten die mooie oplossingen bieden voor preventie," aldus De Zeeuw. "Tegelijk blijkt ook uit de antwoorden dat er arbodienstverleners zijn die zich op dit moment vaak beperken tot verzuimbegeleiding. Preventie wordt door meer dan de helft van de aanbieders nog steeds gezien als een zaak van de klant. Pas als die een signaal afgeeft, komt de arbodienst in actie. Dat is bepaald niet wat de nieuwe Arbowet beoogt: die wil juist dat de arbodienstverlener met OR/PVT en werkgever om de tafel gaat om invulling te geven aan preventie."

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Leendert Kamerling  |   | 
6-10-2016
 | 
11:43 uur
Een ondeugdelijk wetsvoorstel. Draagt niet bij aan minder regelgeving en zal weer een administratieve aanslag betekenen zonder gewenste effecten. Met een bedrijfsarts op de werkvloer en een digitale vragenlijst maak je het werk niet veiliger en gezonder, het tegendeel zelfs. De werkgever en de wernemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilge en gezonde arbeid in hun eigen organisatie.Daarbij staan de branche RI&E en de Arbocatalogus hun ten dienste. Daarnaast kunnen ze zich laten ondersteunen door een veligheidskundige, arbocoordinator, arboconsultant of een arbeid- en organisatiedeskundige. De preventiemedewerker zorgt dat het proces Arbo levend gehouden wordt binnen de eigen organisatie. De rol van de bedrijfsarts is het adviseren van de werkgever en de werknemer bij ziekte en helpt hun in het woud aan regelgeving bij reintegratie. Zie verder geen enkele toegevoegde waarde van dit wetsvoorstel en hoop dan ook dat dit wetsvoorstel in de eerste kamer sneuveld. Het lijkt er op of hier een duw in de commerciŽle rug van arbodiensten wordt gegeven.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken