Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 januari 2017
 

Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen

 
 

De werkgeverslasten dalen in 2017 voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper. Zo hoeft voor een bouwvakker met een modaal inkomen maandelijks zeventien euro minder lasten te worden afgedragen.

De meeste uitzonderingen zijn te vinden in de overheidssector: zowel ambtenaren met een laag, midden als hoger inkomen worden in 2017 duurder voor overheidsinstanties. Dit komt voornamelijk door hogere pensioenafdrachten.
Voor werknemers in alle onderzochte sectoren met een inkomen van twee keer modaal moet meer worden afgedragen dan vorig jaar. Zo moeten overheidsinstanties 120 euro per maand meer betalen aan werkgeverslasten voor een ambtenaar die twee keer modaal verdient.
Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en ADP Nederland.

Premies
De meeste organisaties betalen in 2017 minder aan sectorpremies voor de WW. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78 procent naar 1,36 procent. De basispremie voor de WIA stijgt met 0,28 procentpunt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt ook de werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet.
Waar werknemers met middeninkomens in veel gevallen goedkoper worden, stijgen de werkgeverslasten voor personeel die twee keer modaal verdienen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere AWF-premie, een hogere WIA-premie en de reguliere verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven.

Bouwvakker goedkoper
Net als in 2016 daalt de sectorpremie voor de WW: nu met 0,59 procentpunt. Onder andere hierdoor hoeft een werkgever voor een werknemer met een modaal loon zeventien euro per vier weken minder af te dragen in 2017.

Metaal en techniek: lasten iets lager
Werkgevers in deze sector krijgen te maken met een lichte daling van de pensioenpremie. Dit geldt niet voor de zogeheten excedent-regeling. Het afdrachtpercentage blijft gelijk. Werkgevers in deze sector betalen 0,61 procentpunt minder aan sectorpremie. Voor een werknemer met een modaal inkomen draagt een werkgever maandelijks tien euro minder af. Voor medewerkers met een minimumloon stijgen de werkgeverslasten iets in 2017.

Overheid betaalt meer voor ambtenaar
Overheidsinstanties dragen meer pensioenpremie voor hun werknemers af in 2017. Gemiddeld betaalt een overheidswerkgever twaalf procent meer aan pensioenpremie voor zijn werknemers. Voor een ambtenaar met een modaal salaris betekent dit 37 euro per maand meer premie; bij een loon van twee keer modaal is dat 98 euro meer. Ook overige premies zorgen voor een stijging in lasten. In totaal is een overheidswerkgever maandelijks zeventien euro meer kwijt voor een ambtenaar met een minimuminkomen, oplopend tot 120 euro per maand bij een loon van twee keer modaal.

Transport: geen grote verschillen
In de sector transport zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar klein. Medewerkers met een minimumloon worden iets duurder; personeel met een modaal iets goedkoper. Voor een medewerker met een inkomen van twee keer modaal moet maandelijks 25 euro meer worden afgedragen.

Zorg en Welzijn: minder lasten voor vrijwel elke medewerker
Voor zorg- en welzijnsinstanties nemen de werkgeverslasten voor vrijwel alle medewerkers af. Een medewerker met een minimumloon is drie euro goedkoper; voor een modaal inkomen hoeft maandelijks tien euro minder te worden afgedragen. De kosten voor een medewerker met een inkomen van twee keer modaal nemen marginaal toe met een euro per maand.

Wetswijzigingen 2017
Lage inkomensvoordeel pas achteraf bekend
Werkgevers kunnen voor personeel met een laag loon een extra voordeel tegemoet zien. Voor personeel met een salaris tussen de 100 procent en 125 procent van het minimumloon geldt per 1 januari 2017 het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV moet werkgevers stimuleren werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De subsidie over 2017 wordt in de zomer van 2018 automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Deze kan per werknemer oplopen tot maximaal 2.000 euro per jaar.
"De letterlijke wettekst van de LIV spreekt over een gemiddeld uurloon in plaats van een vast minimumloon," zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving. "Werkgevers moeten zich daarom niet op voorhand rijk rekenen, want factoren als overwerk, een eventuele dertiende maand of bonus, onregelmatigheidstoeslagen of de aftrek van pensioenpremies beïnvloeden het gemiddelde uurloon. Maar ook de arbeidsduur speelt hierin een rol. De uiteindelijke teruggave kan daardoor tegenvallen of zelfs in zijn geheel vervallen."

Premie Werkhervattingskas
De premies voor het WGA risico worden per 1 januari samengevoegd voor zowel flexwerkers als werknemers met een vast contract. Op dit moment is nog niet duidelijk of er meer of juist minder werkgevers hebben gekozen voor Eigenrisicodragerschap.

Wet Aanpassing Schijnconstructies (WAS)
Werkgevers moeten er per 1 januari voor zorgen dat het voor de werknemer geldende netto-equivalent van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon wordt overgemaakt op een bankrekening op naam van de werknemer. Dit netto-equivalent kan verschillen per branche, per werkgever en zelfs per werknemer en geeft in de praktijk uitvoeringsproblemen.

Aanpassing minimumloon
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat er voor moet zorgen dat werknemers vanaf 21 jaar recht hebben op een volwaardig minimumloon. De eerste stap is gepland voor 1 juli 2017. Werknemers van 22 jaar krijgen dan recht op 100 procent van het minimumloon waar het nu nog 85 procent is. Ook de overige minimum (jeugd)lonen worden aangepast als het wetsvoorstel het haalt.

Over de berekeningen
Voor de berekeningen van de werkgeverslasten is uitgegaan van de ZVW-bijdrage, de pensioenbijdrage en de premies werknemersverzekeringen. Voor de premie Werkhervattingskas (WHK) is uitgegaan van de gemiddelde premies voor de ZW, en WGA. Strikt genomen zijn alleen de ZVW, WIA en AWF één op één vergelijkbaar. Werkgevers betalen op individueel niveau voor de ZW- en WGA-lasten van werknemers die bij hen hebben gewerkt. Kleine werkgevers (loon in 2015 3.220.000 euro) betalen een volledig individuele premie en middelgrote werkgevers (loon in 2015 tussen 322.000 euro en 3.220.000 euro) betalen een gewogen gemiddelde. Bij de mutaties van werkgeverslasten voor minimumlonen is de reguliere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2017 meegenomen.

De complete cijfers zijn hier te vinden.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs